Spread the love

darmowe kursy językowe czestochowa◦ kurs komputerowy czestochowa◦ kurs języka angielskiego czestochowa ◦ kurs języka niemieckiego czestochowa

KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA OTWARTYM RYNKU PRACY

Darmowe kursy, szkolenia, doradztwo, finansowane staże dla osób niepełnosprawnych

strefakarier.pl z Częstochowy we współpracy z Fundacją Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”,
w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Celem projektu jest wsparcie 150 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego, 50 dla województwa śląskiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy.

Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.
Projekt jest realizowany w okresie od 11.10.2018- 30.09.2020.

Dla Kogo:

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. posiadają aktualne na co najmniej 9-miesięcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
2. posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie, podyplomowe)
lub,
3. posiadają status absolwenta uczelni wyższej uzyskany
4. w ciągu ostatnich 60 miesięcy są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy

są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Projekt zakłada wsparcie wejścia na otwarty rynek pracy niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej w trzech województwach: małopolskim, mazowieckim i śląskim. W województwie mazowieckim i małopolskim pierwszeństwo udziału mają osoby, które ukończyły uczelnie spoza terenu Krakowa i Warszawy.

Zakres szkolenia:

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin;
2. Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;
3. Grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin;

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:
4. Wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin;
5. Wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 15 godzin;
6. Udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 90 godzin;
7. Realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące dodatku motywacyjnego;

NABÓR DO PROJEKTU

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w rundach dwutygodniowych, począwszy od rundy I od dnia 2.11.2018 r., aż do wyczerpania miejsc w projekcie.

Do formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2,3,4 należy przedłożyć:
1. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
2. kserokopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy lub naukowy uzyskany nie wcześniej niż 60 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu.

W przypadku studentów ostatniego roku studiów dokument potwierdzający status wydany przez Uczelnię.

Miejsce kursu: Częstochowa

Koszt szkolenia 1 uczestnik: 0 PLN

KONTAKT:

Małgorzata Krystek – STREFAKARIER.PL 

Częstochowa, ul. Sportowa 72/74, m. 17

tel.: 880 596 592

Mail: m.krystek@strefakarier.pl

Dane do płatności:

ING Bank Śląski
Nr rachunku: 62 1050 1142 1000 0097 0592 3366

unia europejska dofinansowanie

ZAKRES
doradztwo, szkolenia

TERMIN SZKOLENIA
na bieząco

GODZINY SZKOLENIA
do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA
Bezpłatny

MIEJSCE SZKOLENIA
biuro, sale: Częstochowa,
1. Aleja Najświętszej Maryi Panny 2a

REJESTRACJA
Prosimy o zapytania najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute – prosimy o kontakt:

KONTAKT

Małgorzata Krystek: tel.: 880 596 592,
mail: m.krystek@strefakarier.pl

szkolenia, biuro: tel.: 570 560 410,
mail: szkolenia@strefakarier.pl

biuro
tel.: 534 966 166,
mail: biuro@strefakarier.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA
prosimy o kontakt

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach, wypełnij formularz, napisz na adres m.krystek@strefakarier.pl lub zadzwoń pod numer 880 596 592

INNE SZKOLENIA

ABC Przedsiębiorczości

Dziś jesteś managerem jutro liderem...

JAK ZOSTAC LIDEREM

Mount Everest Sprzedaży

skuteczna sprzedaz

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny

Psychodietetyka - nowe spojrzenie na odchudzanie

Psychodietetyka nowe spojrzenie na odchudzanie

Warsztaty dedykowane dla personelu medycznego

warsztaty dla branzy medycznej

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STREFAKARIER.PL

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach STREFAKARIER.PL, której właścicielem jest: 

880 596 592 / m.krystek@strefakarier.pl

NIP: 

jest wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub wysłanie zgłoszenia (skan) na adres: m.krystek@strefakarier.pl

Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić po uprzednim otrzymaniu od m.krystek@strefakarier.pl mailowego potwierdzenia realizacji szkolenia wysyłanego na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkoleniem, na podstawie otrzymanej faktury pro forma na konto w Banku …..o numerze: . 

Potwierdzenie szkolenia zwiera ostateczne informacje o miejscu i godzinie szkolenia. STREFAKARIER.PL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niej. 

RABATY
Zamówienie szkolenia w opcji FIRST MINUTE, czyli na 30 dni przed terminem jego realizacji uprawnia do rabatu w wysokości 10%. 
Przy zgłoszeniu 2 osób na szkolenie udzielamy 10% rabatu, przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób udzielamy 15% rabatu. 

Warunki i zasady rezygnacjiWarunki i zasady rezygnacji