Spread the love
doradztwo platne staze praca

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ: „Zbuduj swoją przyszłość!”

DORADZTWO - PŁATNE STAŻE - PRACA, dla 60 osób z woj. dolnośląskiego, nr: RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY!

1. Co oferujemy?

1. DIAGNOZA

identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie / aktualizacja Indywidualnego Planu Działania w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym

2. DORADZTWO

grupowe poradnictwo zawodowe

3. PŁATNE STAŻE

4 – miesięczne płatne staże zawodowe

4. SZKOLENIA

szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe

5. POŚREDNICTWO PRACY

indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy

6. PODJĘCIE PRACY!

doradztwo platne staze praca dolny slask

2. Kto może wziąć udział w projekcie?

 • Osoby zamieszkujące woj. dolnośląskie, w tym 30 osób zamieszkujących na terenie objętym zatwierdzonym programem rewitalizacji,
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia: 30 osób bezrobotnych,
  30 osób biernych zawodowo;
 • Osoby które ukończyły 30 lat;
 • Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy to jest:

   

 • Kobiety
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach.

3.Korzyści

 • wsparcie specjalistycznej kadry (doradcy zawodowego),
 • możliwość skorzystania z treningów grupowego poradnictwa zawodowego,
 • poprawa sytuacja materialnej uczestników poprzez wypłatę stypendium szkoleniowego (745,80 zł)  oraz stypendium stażowego (1017,40 zł/m-c),
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych,
 • płacenie składek ZUS od stypendium szkoleniowego oraz stażowego, objęcie ubezpieczeniem NNW w trakcie stażu, opłacenie niezbędnych badań lekarskich dla stażystów,
 • pomoc w zdobyciu zatrudnienia i dalszej aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej przez wykwalifikowanego pośrednika pracy.
organizacja szkolen

4. DEFINICJE

doradztwo platne staze praca dolny slask

Kim jest osoba bierna zawodowo?

Osoba bierna zawodowo to  osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej.

NIE PRACUJE I NIE JEST BEZROBOTNA

 1. młodzież powyżej 18 roku życia, która uczy się lub studiuje,
 2. osoby, które ze względu na stan zdrowia stale lub przejściowo nie mogą pracować,
 3. osoby, które nie muszą pracować, ponieważ pozostają na utrzymaniu innych osób lub mają własne, niezarobkowe źródło utrzymania (np. dochody z kapitału, dzierżawy i inne),
 4. osoby będące na urlopie wychowawczym,
 5. osoby niepracujące z powodu niepełnosprawności (na rencie)
  lub z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Kim jest osoba w szczególnej sytuacji na rynku pracy?

Jest to osoba która należy do jednej z poniższych grup:

 • kobiety
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie)
doradztwo platne staze praca dolny slask

5. dokumenty, procedury

jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany, prosimy o: 1.zapoznanie się z dokumentacją, 2.kontakt z biurem oraz 3.przesłanie dokumentów na adres: biuro@strefakarier.pl

doradztwo platne staze praca dolny slask

kontakt

+ 48 534 966 166

+ 48 880 596 592

m.krystek@strefakarier.pl